Säkerhetsdatablad


Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatablad mobile

Den som släpper ut kemiska produkter på marknaden är skyldig att utreda produkten och i ett Säkerhetsdatablad informera yrkesmässiga användare om produktens farliga egenskaper.

Reach-förordningen reglerar kraven på Säkerhetsdatablad för de som yrkesmässigt hanterar kemikalier.

Både ämnen och blandningar ska klassificeras enligt CLP-förordningen.

Evema Miljö & Kemi AB utformar Säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning, vilket omfattar klassificering och märkning, anmälan och deklaration till produktregistret samt giftinformationscentralen. Klassificering ur hälso- och miljösynpunkt enligt lagen om kemiska produkter samt vad gäller brand- och explosionsrisker enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Även annan lagstiftning kan vara aktuell. Klassificeringen kan även omfatta framtagandet av en utredningsöversikt.

Evema har långvarig kunskap hur ett Säkerhetsdatablad ska utformas för att uppfylla alla lagkrav från olika myndigheter.

Ett Säkerhetsdatablad ska innehålla 16 avsnitt, där rubriksättningen och ordningsföljden är obligatorisk.

All information om produkten, information som användaren behöver för att minska riskerna, ska finnas med. Det är viktigt att bladet ger en entydig bild av farorna med produkten så att informationen inte blir motsägelsefull. Det är också viktigt att informationen i Säkerhetsdatabladet är anpassad och specifik för produkten.


De 16 obligatoriska avsnitten i ett Säkerhetsdatablad är: 1. Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
 2. Farliga egenskaper
 3. Sammanfattning/Information om beståndsdelar
 4. Åtgärder vid första hjälpen
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. Transportinformation
 15. Gällande föreskrifter
 16. Annan information

ExponeringsscenarioI vissa fall ställs det krav på mer omfattande, så kallade utökade säkerhetsdatablad. De utökade säkerhetsdatabladen innehåller en eller flera bilagor med exponeringsscenarier. Ett exponeringsscenario beskriver under vilka förhållanden ett ämne får tillverkas och användas så att riskerna är kontrollerade under hela livscykeln.
Informationen i ett exponeringsscenario kommer från den kemikaliesäkerhetsbedömning som tillverkare och importörer gör som en del i registreringsprocessen av ämnen.Kontakta oss


Eva-Marie Nydahl:

0707972274

Andreas Nydahl:

0706460507

Tel Kontor:

08-756 40 95

Skicka Post:

Box 2866, 187 28 Täby

Email:

evema@telia.com

Öppettider Kontor:

Mån-Fre 8:00 –18:00, Stora Askens väg 16, 183 65 Täby

 • Certifierad för Asbestanalyser av Arbetsmiljöinstitutet
  Godkänd för F-skatt

 • Org. nummer: 556825-1283
  Bankgiro: 5160-0393